Вітаю Вас, Гість

Положення

про бібліотечно – інформаційний центр „Інтер”

Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи інтернату

І-ІІ ступенів

І. Загальні положення

1.1. Положення про бібліотечно-інформаційний центр Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів (далі Положення) визначає рівень базисних  вимог до бібліотечно - інформаційного центру (далі БІЦ), який створений на базі шкільної бібліотеки.

1.2. Положення про БІЦ Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів затверджує Рада школи.

1.3. БІЦ є обов’язковим структурним підрозділом Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів, який здійснює бібліотечно–інформаційне забезпечення навчально–виховного процесу як в урочний, так і позаурочний час.

1.4.У своїй діяльності БІЦ керується Конституцією України, іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти й культури, Концепцією інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України, регламентуючими документами обласного управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, Статутом Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів, Положенням про БІЦ.

1.5.Структура Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів включає в себе окрім традиційних для бібліотеки підрозділів (абонемент, читальний зал  тощо) ще й аудіо-відео, комп’ютерні зони (відділи).

1.6. Плужнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріально-технічні умови, необхідні для функціонування БІЦ:

·        умовами, які гарантують зберігання фондів і обладнання БІЦ;

·        ремонтом і сервісним обслуговування технічних засобів та обладнання БІЦ;

·        бібліотечною технікою та канцелярським приладдям.

1.7. Обслуговування користувачів БІЦ здійснюється відповідно до Правил користування БІЦ, розроблених на підставі „Типових правил користування бібліотеками” з  урахуванням складу користувачів, специфіки діяльності закладу.

1.8. При атестації Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів враховується матеріально-технічне забезпечення БІЦ, також наявність у його фондах необхідної кількості підручників, методичних та довідкових видань на різних носіях інформації.

1.9. БІЦ у своїй роботі взаємодіє з педагогічним, медичним  та учнівським колективами і педагогічною радою Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів.

ІІ. МЕТА:

БІЦ Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів сприяє реалізації державної політики в галузі освіти, шляхом якісного бібліотечно-інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу і надання інформаційно-методичної допомоги учням і вчителям в оволодінні основами інформаційної культури.

Основні завдання БІЦ:

·        Формування єдиного фонду бібліотечно-інформаційних ресурсів, який об’єднує спеціалізовані фонди (друкованої продукції, аудіо, відео та електронних матеріалів) із урахуванням інформаційних потреб учасників навчально-виховного  процесу, специфіки та профілю навчального закладу.

·        Бібліотечно­-інформаційне забезпечення навчально­-виховного процесу шляхом повного якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів БІЦ, впровадження сучасних інформаційних технологій, комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних процесів, надання доступу до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів через Інтернет та інформаційних ресурсів загальноосвітнього навчального закладу, Інтернет.

·        Сприяння у вихованні відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання й уміння для творчого вирішення проблем, розвитку критичного мислення, обробки різноманітної інформації.

·        Підвищення професійного загальноосвітнього та культурного рівня вчителів та учнів, реалізації основних завдань БІЦ.

·        Комплектує єдиний універсальний бібліотечний фонд навчальною, довідковою, художньою, науково-популярною літературою та періодичними виданнями для учнів; науково-педагогічною, методичною, довідковою літературою і періодичними виданнями для педагогічних і медичних працівників.

·        Формує фонд документів, які створюються у навчальному закладі (публікації та роботи педагогів, авторські проекти, наукові роботи та реферати учнів).

·        Поповнює бібліотечний фонд за рахунок інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

·        Забезпечує облік документів, які надійшли до фонду БІЦ або вибувають із нього.

·        Організовує роботу щодо збереження бібліотечного фонду.

·        Створює банк педагогічної інформації, як основи єдиної інформаційної служби навчального закладу.

·        Включає у процес інформаційно-бібліотечного обслуговування елементи навчального характеру (індивідуальні та групові консультації тренінги, практичні поради). Створює єдиний довідково-пошуковий апарат на наявні у БІЦ ресурси у традиційній та електронній формах.

·        Підтримує діяльність педагогічних працівників, учнів у галузі створення фото-, відеозаписів, електронних документів, баз даних.

·        Бере участь в організації проектної діяльності вчителів і учнів (здійснює пошук інформації про всеукраїнські, регіональні, обласні проекти, забезпечує розміщення в Інтернеті).

·        Здійснює диференційоване бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів на абонементі, у читальному, комп’ютерному залах.

·        Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів БІЦ, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування, зокрема інформування у режимі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) про нові надходження літератури, підготовку бібліографічних видань (інформаційних та рекомендаційних бібліографічних списків, бібліографічних покажчиків); організацію виставок нових надходжень та тематичних виставок літератури до педагогічних нарад, семінарів,

·        Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення.

·        Веде культурно-просвітницьку діяльність.

·        Створює відповідні умови для індивідуальної роботи вчителів (перегляд, оцінювання, добирання засобів навчання, необхідних для застосування на  уроках або в позакласній  роботі, а також для групової підготовки педагогами інтегрованих уроків та створення особистих засобів творчої  діяльності).

·        Сприяє проведенню уроків, факультативів із формування інформаційної культури, надає інформаційну та методичну допомогу, консультує школярів, є базою для проведення практичних занять.

·        Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології. Розширює  асортимент бібліотечно-інформаційних послуг.

ІІІ. Управління та структура БІЦ

3.1. Загальне керівництво і контроль за діяльністю БІЦ здійснює директор Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів.

3.2. Організацію роботи БІЦ здійснює бібліотекар, який призначається директором Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів.

3.3. Завідувач БІЦ повинен мати спеціальну бібліотечну освіту, стаж роботи за фахом неменше 3-х років, володіти комп’ютерною грамотністю.

3.4. Завідувач БІЦ несе відповідальність за організацію та результати діяльності БІЦ відповідно до функціональних обов’язків передбачених кваліфікаційними вимогами, трудовим договором та Статутом  Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів.

3.5. Завідувач БІЦ розробляє та подає на затвердження керівнику Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів:

·        положення про БІЦ;

·        правила користування БІЦ, які визначають порядок доступу до інформаційних ресурсів БІЦ;

·        план роботи БІЦ;

3.6. Трудові відносини регулюються трудовим законодавством України та колективним договором навчального закладу.

3.7. Режим роботи БІЦ встановлює керівник навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку.

3.8. Один раз на місяць встановлюється санітарний день (у цей день користувачі не обслуговуються).

3.9. Для надання допомоги БІЦ та зміцнення його зв’язків із громадськістю створити „Раду БІЦ”. До складу ради входять бібліотекар, представники педагогічного колективу, учні, батьки.

ІУ. Матеріально – технічне забезпечення БІЦ:

БІЦ має обладнання:

·        сучасну комп’ютерну техніку;

·        телекомунікаційне обладнання для виходу в Інтернет;

·        оргтехнічні засоби (сканер, принтер);

·        комп’ютери  БІЦ об’єднані та підключені до мережі Інтернет;

·        сучасні меблі.

  V. Права й обов’язки БІЦ:

Працівники БІЦ мають право:

·        знайомитись із планами навчально-виховного процесу Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів;

·        визначати джерела комплектування інформаційних ресурсів;

·        встановлювати відповідно до правил користування БІЦ та за погодженням із керівництвом навчального закладу розміри компенсації за збитки, спричинені користувачами;

·        підвищувати свій професійний рівень. 

Працівники БІЦ зобов’язані:

·        забезпечити вільний доступ користувачів до інформаційних ресурсів БІЦ;

·        формувати фонди БІЦ відповідно до інформаційних потреб учасників навчально – виховного процесу;

·        удосконалювати інформаційно–бібліографічне та бібліотечне обслуговування користувачів;

·      забезпечити режим роботи БІЦ відповідно до потреб користувачів і режиму роботи навчального закладу.